فلسفه و منطق

فلسفه و منطق

فلسفه منطق  شامل مباحث فلسفی درباره موضوعاتی است که در علم منطق از آنها نیز بحث می شود. برای مثال اگر در منطق اعتبار یک استدلال را بررسی می کنیم، در فلسفه منطق این بحث مطرح می شود که چه چیزی را استدلال می گوییم و اساسا معتبر بودن یک استدلال به چه معنا میباشد. هر علمی بر  پایه هایی استوار است که در خود آن علم بررسی نمی شوند؛ بلکه آن ها را باید در جای دیگر؛ یعنی در فلسفه جستجو کرد. بر این اساس هر علمی، فلسفه ای مخصوص به خود دارد.

فلسفه و منطق

فلسفه منطق

نمایش 1 تا 1 از 1 (1 صفحه)