آمار

 آمار(statistics)

 آمار، علمي مبنی بر جمع آوري، تجزيه وتحليل و ارائه اطلاعات ارقامي مي باشد. آمار گران با بکار بردن دانش رياضيشان در جمع آوري، پردازش و تجزيه و تحليل و تفسير نتايج ؛ در پژوهشهاي علمي شرکت ميکنند. متخصصين آمار اغلب، دانششان را در علوم گوناگوني مانند زيست شناسي، اقتصاد، مهندسي، پزشکي، بهداشت عمومي، روانشناسي و... بکار ميگيرند.

آمار

رشته ی امار

نمایش 1 تا 1 از 1 (1 صفحه)