بهداشت عمومی

بهداشت عمومی

بهداشت عمومی شاخه اساسی علوم بهداشتی است.دانشجویان این رشته  باید در جهت حفاظت در ارتقاء و بازسازی سلامت افراد جامعه فعال باشند..فراگیران بایدضمن تثبیت جایگاه خود در بخش بهداشت و آموزش بر اساس استانداردهای جهانی امکان جذب در بازار کار و رفع نیاز جامعه را ایجاد نمایند.


بهداشت عمومی

دندان پزشکی

طب کار

مامایی

پرستاری

نمایش 1 تا 4 از 4 (1 صفحه)